4 Days Shanghai & Wuxi Tour


Shanghai, Yuyuan Garden, Hangpu River Cruise, Wuxi, Tai Lake